במדור זה פרטים אודות תכנית התקשוב הלאומית, מסמכי התכנית, תשומות ותפוקות בתכנית, פרויקטים ייחודיים בהם אנו שותפים, דוגמאות למייזמים מהמחוזות, מידעונים שהוציא האגף, פרסומים בתקשורת אודות תכנית התקשוב ומאמרים מקצועיים.